Voorpagina > De Groot Installatiegroep > Kwaliteit, Arbo en Milieu >

Kwaliteit, Arbo en Milieu

Veilig Werken

De Groot Installatiegroep voert een actief beleid op het gebied van veilig werken en gezondheid. Wij streven naar een ongeval- en incidentenvrije werkomgeving en het voorkomen van beroepsziekten en beroepsverwante gezondheidsklachten. Al onze medewerkers leveren een bijdrage aan het veilige werkklimaat. Zij zijn VCA gecertificeerd en hebben een actieve rol in het signaleren en voorkomen van onveilige situaties. Een overzicht van onze certificeringen vindt u hier [link naar certificeringen]

CO2-prestatieladder

De Groot Installatiegroep B.V. is er van doordrongen dat de voorraad aan fossiele brandstoffen eindig is en dat het verbruik daarvan leidt tot de uitstoot van broeikasgassen die bijdragen tot klimaatverandering.

Via het behalen van het CO2-bewust certificaat en de daaraan gekoppelde reductiedoelstellingen, zetten wij een volgende stap naar het verbeteren van onze milieuprestaties in bredere zin. Gelijktijdig geven wij daarbij ook vorm aan ons beleid om de zorg voor het milieu niet alleen mooie woorden te laten zijn maar ook om te zetten in daden en concreet vorm en inhoud te geven.

De kennis die we opdoen of vergaren ten aanzien van de mogelijkheden om onze eigen CO2-prestaties te verbeteren, delen wij (graag) met derden. Dit past in ons streven om voor de gehele keten waarin wij actief zijn, te komen tot vermindering van milieubelasting in het algemeen en de emissie van broeikasgassen in het bijzonder. De Groot Installatiegroep B.V. is gecertificeerd voor niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Wij vinden het belangrijk u op de hoogte te houden van de stand van zaken betreffende onze reductie-doelstellingen en initiatieven.

Wij hebben onder andere de volgende doelstelling voor het jaar 2018 in ons beleidsplan opgenomen: 

 • Bereik Q4 dat alle panden van De Groot Installatiegroep B.V. CO2 verder zijn verduurzaamd
 • Bereik Q4 dat De Groot Installatiegroep B.V. door Kiwa is gecertificeerd op basis van het certificatieschema de CO2 Prestatieladder op niveau 4
 • Bereik Q4 dat ten aanzien van de CO2 Prestatieladder onderstaande doelen zijn behaald:
  - Een reductie van 5% uitstoot per gereden kilometer van 200 gr/km naar 190 gr/km.
  - Een reductie van 3% verbruik van aardgas.
  - Een reductie van 5% CO2 voor scope 1.
  - Een reductie van 5% COvoor scope 2.
 • Bereik Q4 dat de besparingsmaatregelen op het gebied van CO2 reductie zijn doorgevoerd
 • Bereik Q4 dat we hebben deelgenomen aan sector- en keteninitiatieven en dat hiervoor een specifiek budget van 5k is vrijgemaakt
 • Bereik Q4 dat er bij projecten waarbij de CO2 Prestatieladder van toepassing is, in de werkvoorbereiding is vastgesteld welke reductie en besparingsmaatregelen kunnen worden doorgevoerd
 • Bereik Q4 dat er 10% reductie op de afvoer van afval is gerealiseerd
 • Bereik Q4 dat er 10% reductie heeft plaatsgevonden op milieuaspecten

Mocht u interesse hebben in onze overige doelstelling dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

3.B.1 Kwantitatieve CO2 reductiedoelstelling

3.C.1 Interne en externe communicatie COprestatieladder

3.D.1 Actieve deelname aan initiatieven op het gebied van CO2 reductie